Politica de privacitat

Privacy & policy

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), Impulsup Comunicació S.L informa els usuaris de l'aplicació

Del Mercat a casa (d'ara endavant, l'Aplicació), sobre el tractament de les dades personals, que ells voluntàriament hagin facilitat durant el procés de registre, accés i utilització del servei.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Impulsup Comunicació S.L, amb CIF/NIF núm.: B55765770 i inscrita en el Registre Mercantil (d'ara endavant, el Responsable del Tractament), és l'entitat responsable del tractament de les dades facilitades pels clients de l'Aplicació (d'ara endavant, el/els Usuari/s).

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES.

Per a procedir al registre, accés i posterior ús de l'Aplicació, l'Usuari haurà de facilitar -de manera voluntària-, dades de caràcter personal (essencialment, identificatius i de contacte), els quals seran incorporats a suports automatitzats titularitat de Impulsup Comunicació S.L.

La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i en el seu cas, eliminació, de les dades proporcionades pels Usuaris, constituiran operacions de tractament dutes a terme pel Responsable, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l'Aplicació, mantenir la relació de prestació de serveis i/o comercial amb l'Usuari, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

Les dades personals facilitades per l'Usuari -especialment, el correu electrònic o e-mail- podran emprar-se també per a remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de l'Aplicació, sempre que, l'Usuari hagi prestat prèviament el seu consentiment exprés per a la recepció d'aquestes comunicacions via electrònica.

3. LEGITIMACIÓ.

El tractament de les dades de l'Usuari, es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

• La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de l'Aplicació, els termes i les condicions de la qual es posaran

a la disposició de l'Usuari en tot cas, amb caràcter previ, per a la seva expressa acceptació.

• El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l'Usuari, posant a la seva disposició la present política de privacitat, que haurà d'acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte. En cas que l'Usuari no faciliti a Impulsup Comunicació S.L les seves dades, o ho faci de manera errònia o incompleta, no serà possible procedir a l'ús de l'Aplicació.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.

Les dades personals proporcionades per l'Usuari, es conservaran en els sistemes i bases de dades del Responsable del Tractament, mentre aquell continuï fent ús de l'Aplicació, i sempre que no sol·liciti la seva supressió. Amb l'objectiu de depurar les possibles responsabilitats derivades del tractament, les dades es conservaran per un període mínim de cinc anys.

5. DESTINATARIS.

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Impulsup Comunicació S.L, excepte obligació legal o en qualsevol cas, prèvia sol·licitud del consentiment de l'Usuari. D'una altra part, Impulsup Comunicació S.L podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l'Usuari, a tercers proveïdors de serveis, amb els quals hagi subscrit acords per encàrrec de tractament de dades, i que únicament accedeixin a aquesta informació per a prestar un servei en favor i per compte del Responsable.

6. RETENCIÓ DE DADES.

Impulsup Comunicació S.L, informa l'Usuari que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que s'estableix
en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei.

La retenció d'aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una recerca criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, es farà en virtut del que es disposa per la normativa sobre protecció de dades personals, i sota el màxim respecte a aquesta.

7. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ ALLOTJADA.

El Responsable del Tractament, adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.

Si bé el Responsable, realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels Usuaris. D'igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels Usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període de temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis facilitats o prestats a través de l'Aplicació, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades pel Responsable del Tractament, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles al Responsable.

8. EXERCICI DE DRETS.

Impulsup Comunicació S.L, informa l'Usuari que li assisteixen els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, els quals podrà exercitar mitjançant petició dirigida al correu electrònic: hola@delmercatacasa.cat o hola@impulsup.com.

Així mateix, l'Usuari té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, i a interposar reclamacions de drets enfront de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

9. COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA.

En aplicació de la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), Impulsup Comunicació S.L, no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d'aquestes.

En el cas d'usuaris amb els quals existeixi una relació contractual, jurídica o de serveis prèvia, el Responsable del Tractament, sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis del Responsable que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En cas que l'Usuari vulgui donar-se de baixa a l'hora de rebre les citades comunicacions, podrà fer-ho remetent la seva voluntat per e-mail al correu electrònic: hola@delmercatacasa.cat o hola@impulsup.com